[bcn.pm] Canvis al web

Angel Faus afaus at corp.vlex.com
Mon Jun 17 07:59:19 CDT 2002


Hola Tim,

> Ara, els demano unas cossas:
> - Ens faltan més programas per la pàgina de membres-- fins d'ara,
> els únics son els de Lou i els meus (i son els que vaig escriur
> quan portava molt poc temps amb el Perl!)

Us envio una versió del programa de conversió de xifres a lletres que 
he fet per al català.

No m'he mirat cap gramàtica, així que quasi segur que alguna cosa no 
l'està fent bé. 

He partit la funcionalitat en un mòdul, per allò que vam parlar de 
obrir una categoria al CPAN. Si us sembla bé, em donaré d'alta com a 
autor del CPAN, i demanaré d'obrir la categoria Lingua::CT. 

Va bé?

Una abraçada,

-àngel
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nombre.pl
Type: text/x-perl
Size: 748 bytes
Desc: not available
Url : http://mail.pm.org/archives/barcelona-pm/attachments/20020617/a6fdd57b/nombre.bin
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Nombres.pm
Type: text/x-perl
Size: 3218 bytes
Desc: not available
Url : http://mail.pm.org/archives/barcelona-pm/attachments/20020617/a6fdd57b/Nombres.bin


More information about the Barcelona-pm mailing list