[bcn-pm] Pregunta sobre Net::Ftp

José Luis Pérez Diez jluis at escomposlinux.org
Thu Feb 24 05:17:56 PST 2005


On Dijous 24 Febrer 2005 12:44, Ktala wrote:
> P.S. Sabries per casualitat com fer que el client pugui anar a traves
> d'un proxy? es amb la opcio Firewall quan fas el new al host per crear
> l'objecte?

Si es l'opcio firewall  y firewall type tens tota la informacio en perldoc 
Net::Config
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://mail.pm.org/pipermail/barcelona-pm/attachments/20050224/9d0d6108/attachment.bin


More information about the Barcelona-pm mailing list