[bcn-pm] Perforce

Xavier Noria fxnahashref.com
Dij Nov 24 14:22:46 PST 2005


El sistema de control de versions que s'usa pel desenvolupament de  
perl es Perforce:

     http://perforce.com

Pero si hom vol contribuir es recomana actualitzar una copia local de  
l'arbre amb rsync

     rsync -avz --delete rsync://ftp.linux.activestate.com/perl- 
current/ .

i fer els canvis. Llavors s'envia un patch a p5p on se sotmet a  
l'escrutini de la llista i eventualment sera aplicat pel pumpking.  
Tot aixo esta explicat a perlhack.

-- fxn
Més informació de la llista de correu Barcelona-pm