[bcn-pm] Enviar email quan acaba un procés

Albert Vilella avilella at gmail.com
Mon Jan 3 10:20:04 CST 2005


> > Ara em faltarà descobrir com controlar la finalització dels
> > processos i l'output que donen
> 
> Això depèn en gran mesura de les eines d'IPC que vulguis emprar
> (pipes, semàfors, signals... man/perldoc perlipc). Sense més
> detalls del que fas o vols fer es fa difícil de proposar cap
> solució més ben definida.
> 

Jo tinc feta bàsicament una cosa així, per a un mòdul Test.t:

--------------------------
[...]

my $command = "../variscan";
my $arg1;
my $arg2;
my $outfile = "/tmp/variscan.stdout";
my $errfile = "/tmp/variscan.stderr";
my $redirection = " 1>$outfile 2>$errfile";
my $commandstring = "";

if (-e $outfile) {unlink($outfile);}
if (-e $errfile) {unlink($errfile);}

$arg1 = "./data" . "/SARS.phy";
$arg2 = "./data" . "/SARS.conf";

$commandstring = "$command $arg1 $arg2 $redirection";
printf("# $commandstring\n");
run($commandstring);

[...]

#parse output

################################################################################
## FUNCTIONS
################################################################################

sub run {
  my @args = @_;
  my $sysstat = system(@args);
  if ($sysstat == -1) {
    print "failed to execute: $!\n";
  }
  elsif ($sysstat & 127) {
    printf "child died with signal %d, %s coredump\n",
      ($sysstat & 127), ($sysstat & 128) ? 'with' : 'without';
  }
  else {
    #   successfull run
    #   printf "child exited with value %d\n", $sysstat >> 8;
  }
}

1;

--------------------------

Suposo que a "sub run" deu fer comprovacions suficients sobre l'estat
del programa, però no sé si prou. Aquí es nota que no sóc enginyer
informàtic xDDD

  Albert.More information about the Barcelona-pm mailing list