[bcn-pm] Instal.lant Perl/Tk en Mac...

Xavier Noria fxn at hashref.com
Thu Apr 14 11:10:24 PDT 2005


On Apr 14, 2005, at 19:53, Jordi Delgado wrote:

> Vaja, em dec haver explicat fatal. Aixo es precisament el que volia 
> dir.
> Has de fer xhost per a que un usuari que NO es el que ha entrat a 
> l'ordinador
> pugui usar les X11 que ha obert l'usuari que si ha entrat a l'ordinador
> (des d'on s'esta entrant a l'altre compte).

Ah, no ho havia entes.

> - No em va el cperl. He consultat unes quantes planes web i he posat
> al .emacs allo que deien que havia de posar. L'error que tinc no hauria
> de sortir "Autoloading failed to define function perl-mode", ja que
> si que la defineixo. Any help?

Jo tinc aixo:

(require 'cperl-mode)
(add-to-list 'auto-mode-alist '("\\.pl$" . cperl-mode))
(add-to-list 'auto-mode-alist '("\\.pm$" . cperl-mode))
(set-face-background 'cperl-nonoverridable-face "White")
(set-face-foreground 'cperl-nonoverridable-face "Black")
(set-face-background 'cperl-array-face     "White")
(set-face-foreground 'cperl-array-face     "Black")
(set-face-background 'cperl-hash-face      "White")
(set-face-foreground 'cperl-hash-face      "Black")

(setq cperl-indent-level 4)
(define-key cperl-mode-map (kbd "C-c c") 'cperl-tags-hier-init)

-- fxnMore information about the Barcelona-pm mailing list