[bcn-pm] Quedada avui?

Toni Hermoso Pulido toniher at arrakis.es
Thu Sep 30 09:16:25 CDT 2004


Perfecte :-)

En/na Joel Pinckheard ha escrit:
>>M'agradaria saber si algú hi anirà de bon principi... si ningú respon, 
>>no m'hi passaria. Bàsicament per no fer el viatge a BCN per no re.
> 
> 
> Yo por lo menos estaré... 
> 
> Siempre estamos cinco o sies como minimo.
> 


-- 
* Toni Hermoso Pulido
------------------------------------------------------
  web: http://drac.homelinux.org
 email: toniher at arrakis.es
  gpg: B67B43DC

  All that you touch You Change.
  All that you Change Changes you.
  The only lasting truth is Change
              O.Butler
------------------------------------------------------
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://mail.pm.org/archives/barcelona-pm/attachments/20040930/fdd0135d/signature.bin


More information about the Barcelona-pm mailing list