[bcn-pm] perl (fwd)

BgTA bgta at hotpop.com
Fri Mar 7 19:06:51 CST 2003


El vie, 07 de 03 de 2003 a las 13:15, Frederic Udina escribió:
> Per enviar email a la llista:
> barcelona-pm at pm.org
> http://mail.pm.org/mailman/listinfo/barcelona-pm
> 
> 
> On Thu, 6 Mar 2003, Jaume Badiella wrote:
> 
> ~~La versió 5.8.0 de Perl té incompatibilitats binàries amb les anteriors. 
> ~~¿Segur que la versió que tens ara de SpamAssassin funciona bé amb el 
> ~~Perl 5.8.0?
> ~~
> ~~Pensa que no s'està queixant del mòdul HTML::Parser.pm en sí, sinó d'un 
> ~~"loadable object"; això és, una llibreria dinàmica (fitxer .so) o similar.
> ~~
> 
> Jaume,
> 
> gràcies per la resposta. Alguna cosa com el que dius m'imaginava, però no
> aconsegueixo deduir quin objecte esta buscant i no troba...
> 
> De fet, això em fa comprovar que el problema es de la meva instal·lació de
> Perl ja que casca només demano "use HTML::Parser;"
> 
> Haure de revisar la instal·lació, però no sé on va fallar... alguna idea?
> 
> $ perl
> use HTML::Parser;
> Can't locate loadable object for module HTML::Parser in @INC (@INC
> contains: /usr/local/lib/perl5/5.8.0/sun4-solaris
> /usr/local/lib/perl5/5.8.0
> /usr/local/lib/perl5/site_perl/5.8.0/sun4-solaris
> /usr/local/lib/perl5/site_perl/5.8.0 /usr/local/lib/perl5/site_perl .) at
> - line 2
> Compilation failed in require at - line 2.
> BEGIN failed--compilation aborted at - line 2.
> 
> Frederic
En este caso no se solucionaria con un:
perl -MCPAN -e shell
>install HTML::Parser


...digo yo...
> 
> _______________________________________________
> Barcelona-pm mailing list
> Barcelona-pm at mail.pm.org
> http://mail.pm.org/mailman/listinfo/barcelona-pm

More information about the Barcelona-pm mailing list