[bcn-pm] perl (fwd)

Frederic Udina udina at upf.es
Fri Mar 7 06:15:52 CST 2003


On Thu, 6 Mar 2003, Jaume Badiella wrote:

~~La versió 5.8.0 de Perl té incompatibilitats binàries amb les anteriors. 
~~¿Segur que la versió que tens ara de SpamAssassin funciona bé amb el 
~~Perl 5.8.0?
~~
~~Pensa que no s'està queixant del mòdul HTML::Parser.pm en sí, sinó d'un 
~~"loadable object"; això és, una llibreria dinàmica (fitxer .so) o similar.
~~

Jaume,

gràcies per la resposta. Alguna cosa com el que dius m'imaginava, però no
aconsegueixo deduir quin objecte esta buscant i no troba...

De fet, això em fa comprovar que el problema es de la meva instal·lació de
Perl ja que casca només demano "use HTML::Parser;"

Haure de revisar la instal·lació, però no sé on va fallar... alguna idea?

$ perl
use HTML::Parser;
Can't locate loadable object for module HTML::Parser in @INC (@INC
contains: /usr/local/lib/perl5/5.8.0/sun4-solaris
/usr/local/lib/perl5/5.8.0
/usr/local/lib/perl5/site_perl/5.8.0/sun4-solaris
/usr/local/lib/perl5/site_perl/5.8.0 /usr/local/lib/perl5/site_perl .) at
- line 2
Compilation failed in require at - line 2.
BEGIN failed--compilation aborted at - line 2.

Frederic
More information about the Barcelona-pm mailing list