[Tokyo.pm] Aplogy.

Yoshiyuki KONDO cond @ context.co.jp
2000年 2月 10日 (木) 01:02:17 CST


$B6aF#$G$9!#(B

$B;d$N @ h$[$I$NH/8@$K$D$$$F!"(BKansai.pm$BBeI=$N?M$+$i!"!V!J(BKansai.pm$B$N @ _N)$K(B
$B8~$1$F=`Hw$7$F$$$k!K%a%s%P!<$N3hF0$KNd$d?e$rMa$S$;$kFbMF$G$"$k!W$H$N<g(B
$B;]$N7Y9p$N%a!<%k$r$$$?$@$-$^$7$?!#(B

$B$3$3$K6`$s$G$*OM$S?=$7>e$2$^$9$H$H$b$K!"0lO"$N(BKansai.pm$B$K4XO"$9$kH/8@(B
$B$r<h$j>C$5$;$F$$$?$@$-$^$9!#(B

$B$_$J$5$^!"$*A{$,$;$7$FBgJQ?=$7$o$1$"$j$^$;$s$G$7$?!#(B

# $B$H$3$m$G!"AGKQ$J5?Ld$J$N$G$9$,!"(BKansai.pm$B$NBeI=$N?M$O!"$3$3$r$*FI$_(B
# $B$J$N$G$7$g$&$+(B?

-- 
$B6aF#(B $B2E @ c(B (Yoshiyuki Kondo)
Email:	cond @ context.co.jp
Web:	http://www.context.co.jp/~cond/Tokyo-pm メーリングリストの案内