[Tokyo.pm] Matsuri tenji

matsumotoya @ om.jalinfotec.co.jp matsumotoya @ om.jalinfotec.co.jp
1999年 10月 18日 (月) 06:17:05 CDT


$B#T#o!'A0EDMM(J

$BEvJ}$G$O!"#P#C#1Bf$G$N%G%b!J#P#e#r#l$r;H$C$??=@A=q%7%9%F%`(J
$B!]!]K\Ev$KJ@<R$G2TF/Cf$N%W%m%H%?%$%W!K$rM=Dj$7$F$*$j$^$9!#(J
$B#P#C#N#T#1Bf!J(JActivePerl$BIU$-(J)$B!\(J17inch$B%G%#%9%W%l!<$rMQ0U$$$?$7$^$9!#(J
$BAj>h$j$G$-$kJ}$O!"$3$l$KAH$_9~$s$G$b$+$^$$$^$;$s$N$G!"(J
$B$4AjCL2<$5$$!##1#1F|$KHBF~$$$?$7$^$9!#(J
$B<V!J#1Bf!K$GMh$l$k$h$&$K<VN>>Z$,I,MW$G$9!#(J
$B$h$m$7$/$*$M$,$$$^$9!#$G$O$G$O!#(J

-----
matsumotoya @ om.jalinfotec.co.jp

> $BA0ED$G$9!#(J
> $B$^$D$j$NE8<(C4Ev$NJ}$O0J2<$N=PE8:YB'$KL\$rDL$7$F$*$$$F$/$@$5$$!#(J
> $BA0F|HBF~$OI,MW$G$7$g$&$+(J > $B>>K\$5$s!"8c0l$5$s(J
>  http://www.jus.or.jp/matsuri/saisoku.pdf
> $B%;%_%J!<MQ$N%^%7%s$O3NJ]$G$-$^$7$?$+(J? > $B>.;3$5$s(JTokyo-pm メーリングリストの案内