[Kiev-pm] skype perl chat

Трофим Бабич t.babich at lumination.com.ua
Thu Jul 18 02:20:09 PDT 2013


18.07.2013 12:18, Alex Varyanick пишет:
> skype:?chat&blob=MZDRDlA2SvzFOZQBH8bhQkCzmnR1VC4Ce0g5kbS8s1ixN-3c_YIlth6PHRZrboUBzHN8bydKbq2VUqqF2pBdraaTCxJz5o1ceV_KTb2rJw6qU_mMenjhGHvBbv5CS7hIvqVvea7OJ-Y39v8cWq9bPQHXUyZKGovC7ETCayd0vVOAdK_1ABpHC1GXfAGEXQMqtGQ1hGB3gp8
>
> сорри, гугл не умеет автоматом превращать в линк
>
>
> 2013/7/18 Alex Varyanick <q ÎÁ cono.org.ua <mailto:q ÎÁ cono.org.ua>>
>
>   Возможно кто-то ещё не знает, что есть такой чатик:
>   skype:?chat&blob=MZDRDlA2SvzFOZQBH8bhQkCzmnR1VC4Ce0g5kbS8s1ixN-3c_YIlth6PHRZrboUBzHN8bydKbq2VUqqF2pBdraaTCxJz5o1ceV_KTb2rJw6qU_mMenjhGHvBbv5CS7hIvqVvea7OJ-Y39v8cWq9bPQHXUyZKGovC7ETCayd0vVOAdK_1ABpHC1GXfAGEXQMqtGQ1hGB3gp8
>   Милости просим.
>
>   -- 
>   Varyanick I. Alex
>   skype: cono..
>   q ÎÁ cono.org.ua <mailto:q ÎÁ cono.org.ua>
>
>
>
>
> -- 
> Varyanick I. Alex
> skype: cono..
> q ÎÁ cono.org.ua <mailto:q ÎÁ cono.org.ua>
>
>
> _______________________________________________
> Kiev-pm mailing list
> Kiev-pm ÎÁ pm.org
> http://mail.pm.org/mailman/listinfo/kiev-pm
Здорово, добавился, "соединение с оператором"
----------- ���� ���-----------
÷ÌÏÖÅÎÉÅ × ÆÏÒÍÁÔÅ HTML ÂÙÌÏ ÉÚ×ÌÅÞÅÎÏ…
URL: <http://mail.pm.org/pipermail/kiev-pm/attachments/20130718/93ea23cf/attachment-0001.html>


More information about the Kiev-pm mailing list