[bcn-pm] openmoko FIC Neo1973 smartphone

Jose Luis Perez Diez wjperezdagencat.net
Div Gen 26 00:08:04 PST 2007


On Friday 26 January 2007 07:55, Francesc Guasch wrote:
> A la darrera reunió es va parlar del telčfon d'openmoko
>
> http://openmoko.com/
A mi me gusta el nombre

la pagina que comente de anecdotas:
http://thedailywtf.com/  

Historas BOFHeriles ( 1 hisotia cada 15 dias ~)  y hierbas varias:
http://malditasmaquinas.com/bofh/
http://sinnerbofh.blogspot.com/
http://mundowdg.blogspot.com/2007/01/el-mtodo-bofh.html


mas datos ssobre el Neo 1973

http://lwn.net/Articles/218549/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://mail.pm.org/pipermail/barcelona-pm/attachments/20070126/d5fa1cec/attachment.bin 


Més informació de la llista de correu Barcelona-pm