[bcn-pm] Sopar després del Festival

Carlos Escribano cesatablinum.org
Dma Jul 12 13:14:38 PDT 2005


per suposat, conteu amb mi
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: signature
Url : http://mail.pm.org/pipermail/barcelona-pm/attachments/20050712/4b1b9c46/attachment.bin


Més informació de la llista de correu Barcelona-pm