[bcn-pm] Sopar Perl Festival 2005

Carlos Escribano ces at tablinum.org
Thu Jan 27 04:34:00 PST 2005


El Jueves 27 Enero 2005 12:51, Francesc Guasch escribió:

> Al convidat estrella el convidem, oi ?

es clar que si

> Si us plau, confirma lo abans possible si vols venir.

conteu amb mi
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: signature
Url : http://mail.pm.org/pipermail/barcelona-pm/attachments/20050127/cfeb8751/attachment.bin


More information about the Barcelona-pm mailing list