[bcn-pm] otro toquecito en el wiki

Carlos Escribano ces at tablinum.org
Mon Feb 14 17:11:52 PST 2005


El Lunes 14 Febrero 2005 15:47, Alex Muntada escribió:

> Hi ha alguna forma de millorar-lo?

Estava buscant quines sol.lucions es veien per altres wikis i n'he trobat 
aquesta, que proposa filtrar el blog amb SpamAssassin:

http://wiki.apache.org/spamassassin/BlogSpamAssassin

I seguint el tema, la cosa esta ja feta:

babycart - Estimates spammishness of arbitrary text stream using SpamAssassin

(http://www.cynistar.net/~apthorpe/code/babycart/babycart.html)

Seria canviar el codi que guarda una pàgina a Kwiki, tot i afegint aquest 
filtre...

¿Qué us sembla?


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: signature
Url : http://mail.pm.org/pipermail/barcelona-pm/attachments/20050215/87fabcd9/attachment.bin


More information about the Barcelona-pm mailing list