[bcn-pm] Meetup.com ha decidit fer pagar una quota per grup

Carlos Escribano ces at tablinum.org
Wed Apr 13 01:24:28 PDT 2005


El Miércoles 13 Abril 2005 09:45, Alex Muntada escribió:

> Doncs bé, ahir vaig rebre un missatge com a organitzador de dos
> grups al Meetup (perl i fsf) indicant que ben aviat caldrà pagar
> una quota mensual per grup per a poder seguir gaudint del servei.

No conec el servei. Això, quina mena de software fa servir, jaber o similar? 
Ho dic perque si el veieu necesari es pot montar pel nostre compte.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: signature
Url : http://mail.pm.org/pipermail/barcelona-pm/attachments/20050413/314b75ae/attachment-0001.bin


More information about the Barcelona-pm mailing list