[bcn-pm] proximes xerrades

Carlos Escribano ces at tablinum.org
Thu Apr 7 13:44:43 PDT 2005


El Lunes 04 Abril 2005 12:17, Xavier Noria escribió:
> Aquesta es
> l'ultima de la cua, aixi que calen xerrades per les proximes reunions.

Jo estic probant ara Net::Ldap, i el trovo un tema interesant. Si us sembla 
interessant podéem posar-ho a la cua, encara que de aqui a dos o tres 
reunions, que tinc el tema molt verd.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: signature
Url : http://mail.pm.org/pipermail/barcelona-pm/attachments/20050407/1754f367/attachment.bin


More information about the Barcelona-pm mailing list