[bcn-pm] Mac OS X

Carlos Escribano ces at tablinum.org
Fri Apr 1 01:00:34 PST 2005


El Viernes 01 Abril 2005 10:43, Jordi Delgado escribió:

> La pregunta és: Quin entorn feu servir per desenvolupar en Perl
> amb Mac OS X?

Jo no tinc Mac, però he fet servir esporàdicament Eclipse, sobre Java, i el 
Xavi es veu que el té al seu Mac. (http://e-p-i-c.sourceforge.net/); agafa la 
versió testing, la estable no em va anar bé. El depurador está bé, i té també 
un depurador de expresions regulars que té bona pinta, però que jo no ho he 
probat encara. 

De tota manera m'agrada més el ptkdb (http://world.std.com/~aep/ptkdb/), 
perquè te algun detall que no té l'Eclipse de moment, com que pasant el 
ratolí per sobre del codi et va mostrant els valors de les variables. Suposo 
que no hi ha problema per instalar-ho al Mac.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: signature
Url : http://mail.pm.org/pipermail/barcelona-pm/attachments/20050401/1ef16929/attachment-0001.bin


More information about the Barcelona-pm mailing list