[bcn-pm] Un problema de variables d'entorn

Xavier Noria fxn at hashref.com
Thu Nov 18 05:07:45 CST 2004


On Nov 18, 2004, at 11:12 AM, ALBERT VILELLA BERTRAN wrote:

> Tinc una opció d'un script que correspon al directori on es troba un
> programa que he d'executar dins l'script.

A veure, per situar-nos. Aquesta "opcio" es una cadena Perl que viu 
dins de l'script? O es un parametre de configuracio extern, per exemple 
venint d'un arxiu XML?

-- fxn
More information about the Barcelona-pm mailing list