[Tokyo.pm] Aplogy.

Yoshiyuki KONDO cond @ context.co.jp
2000年 2月 11日 (金) 08:58:31 CST


$B6aF#$G$9!#(B

maeda @ src.ricoh.co.jp writes [at 11 February 2000 19:26 +0900]:
 > $BA0ED$G$9!#(B
 > 
 > # $B6aF#$5$s$H$O2?$@$+$s$@$G$D$-9g$$$bD9$$$N$G!"M'C#$_$?$$$J=q$-J}(B
 > # $B$J$C$F$7$^$$$^$9$,!"$=$NE@$G$*5$$r0-$/$J$5$C$?$i$4$a$s$J$5$$!#(B

$B$$$($$$(!"$=$s$J!"$<$s$<$s9=$$$^$;$s$h!#;d$b!"$A$g$C$H$/$@$15$L#$K=q$-(B
$B$^$7$g$&!#(B

$B$R$g$C$H$7$F!"!V6aF#$ONi57:nK!$d$i%M%A%1%C%H$K8}$&$k$5$$LnO:$@!W$H$+$$(B
$B$&%$%a!<%8$r!J0U?^$;$:$K!KC[$-$D$D$"$k$N$+$7$i!#$=$s$J!"$&$k$5$$$3$H$O(B
$B8@$$$^$;$s$h!#%\%/$O$$$$?M$G$9$+$i!#(B

$B%a!<%k$@$C$F!V$O$8$a$^$7$F!"6aF#$5$s!#(BXX$B$H?=$7$^$9!#!W$/$i$$$N=q$-=P$7(B
$B$G$"$l$P(BOK$B$G$9(B:-)

 > [$B$G$-$l$P4X@>%$%s%H%M!<%7%g%s$G(B]$B$&$k$5$$$J!A(B($B>P(B)$B!#(B

$B$9$_$^$;$s$M$(!#;d$b!"$&$C$H$*$7$$$N$O=E!9>5CN$J$s$G$9!#(B

$B$G$b$5$"!"26$NN)>l$b9M$($F$_$F$h!#(B

$B$$$-$J$j!"$d$?$i9bK}$J!"$7$+$b!J26$+$i$9$l$P!K8@$$$,$+$j$KEy$7$$%a!<%k(B
$B$rAw$i$l$F$5!#$G!"$=$N8e!";W$$$C @ Z$j @ UG$F($l$N2?$r8@$C$F$$$k$+$o$+$i$J(B
$B$$@?<B$5$N$+$1$i$b46$8$5$;$J$$!V$*OM$S!W!#$7$+$b!"$I$&$d$i;3K\$5$s$N?4(B
$B$NCf$G$O!"6aF#$O$^$@6`?5>uBV$KCV$+$l$F$$$k$i$7$$$s$G$9$h!#$3$s$J$K%3%1(B
$B$K$5$l$F!"$*$H$J$7$/$7$F$$$i$l$k$[$I!";d$OBg?M$8$c$"$j$^$;$s$C$F!#(B

$B$J$s$F=q$/$H!"E\$j68$C$F!"46>p$N$^$^$K%a!<%k$r=q$-;6$i$7$F$$$k!"$H$+;W(B
$B$o$l$F$7$^$$$^$9$M(B:-) $BD9G/BG$A=P$7$F$-$?1D6H%$%a!<%8$,!D!D!#(B

$B$O$C$-$j$$$C$F!"$b$N$9$4$/N)J"$7$F$$$k$N$O;v<B$G$9!#!J$R$g$C$H$7$F!";d(B
$B$,J"$rN)$F$F$$$k$H$$$&$3$H$r!";3K\$5$s$OG'<1$7$F$$$J$$$N$+$J(B?$B!K$G$b!"(B
$B%a!<%k$O!"M}5M$a$G=q$$$F$$$^$9$+$i!#L\I8$O!";3K\$5$s$+$i%$%(%m!<%+!<%I(B
$B$rE12s$7$F$b$i$C$FL>M @ 2sI|@k8@$r$7$F$$$?$@$/$3$H$G$9(B:-)

$B$H6rCT$O$3$3$^$G$7$F!"K\Bj$KF~$j$^$7$g$&$+!#(B

$B$3$&$$$&>l9g$K!"<+>NBeJ[<T$N?M$,$o$i$o$i$H=P$F$-$F!"!V(BXX$B$5$s$,$*$C$7$c(B
$B$$$?$$$3$H$O!"$-$C$H(BXXXX$B$J$s$G$9$h!W$H$+$$$&%]%9%H$,B3=P$7$F!"Ev=i$NOC(B
$BBj$,$&$d$`$d$K$J$C$F$7$^$&$H$$$&$N$O!"%M%C%H%K%e!<%9$G$b%a!<%j%s%0%j%9(B
$B%H$G$bNI$/$"$k$3$H$G$9$h$M!#(B

$B$A$J$_$K!"$3$3$G8@$&!V<+>NBeJ[<T!W$K$OA0ED$5$s$OF~$C$F$$$^$;$s!#A0ED$5(B
$B$s$O$4<+J,$N8+2r$r8l$C$F$$$k$N$G!#$J$b$s$G!"5$$r0-$/$J$5$i$J$$$G$/$@$5(B
$B$$$^$;!"A0ED$5$s!#(B

$B$=$s$J$o$1$G!"$3$l0J>e$&$C$H$*$7$/$J$i$J$$$h$&$K!";d$O(Bkansai.pm$BBeI=<T(B
$B$N;3K\$5$s$H$N%?%$%^%s!"$8$c$J$+$C$?8x3+=q4J%b!<%I$KF~$j$^$9!#$3$NOCBj(B
$B$K4X$7$F!";3K\$5$s0J30$N?M$+$i%a!<%k$r$$$?$@$$$F$b!"0l @ ZJV;v$O$$$?$7$^(B
$B$;$s$N$G0-$7$+$i$:!#!JL\$ODL$7$^$9$,!#!K(B

$B$H$$$&$o$1$G!";3K\$5$s$+$i$N%a!<%k$r5$D9$K$*BT$A$7$F$$$^$9!#8x3+=q4J$J(B
$B$N$G!";d$KD>@\$G$O$J$/!"$3$N(BTokyo.pm$B$K%]%9%H$7$F$/$@$5$$$^$;!#(B

 > $B$J$s$H$+Mh=5;~4V$r:n$C$F;3K\$5$s$HD>@\2q$($P$$$$$s$G$9$h!#(B

$B$3$N$^$^$N>uBV$G4i$r2q$o$;$k$H!V$U$6$1$d$,$C$F!"$F$a$(!"2?MM$N$D$b$j$@(B? 
$B?28@$O?2$F8@$$$d$,$l!"$3$N$X$J$A$g$3LnO:!W$J$I$H!"2<D.8 @ MU$GGME]$N8B$j(B
$B$r?T$/$7$F$7$^$$$=$&$J$N$G!"$d$a$F$*$-$^$7$g$&!#(B

$B$H$$$&$N$O$b$A$m$s>iCL$G!";22C$9$k;~4V$,$"$j$^$;$s!#$9$_$^$;$s!#(B


$BA0ED$5$s$,$o$6$o$6=q$$$F$/$@$5$C$?$N$G!":#2s$O%U%)%m!<$7$^$9!#(B

 > $B;d$,H/8@$7$F8m2r$r$3$8$i$9$h$&$J7k2L$K$J$k$H:$$j$^$9$,!">/$7$@$1!#(B

$B8m2r$r$3$8$i$9$h$&$J7k2L$K$O$J$C$F$$$J$$$N$G!"$40B?4$/$@$5$$!#(B

 > $B6aF#$5$s(B> 2. $B;d$,=q$$$?%a!<%k$O(BTokyo.pm$B$KAw$j$^$7$?!#!V4X@>$G @ 9$j>e$,$C$F$$$k:G(B
 > $B6aF#$5$s(B>   $BCf!W$K;d$,(BTokyo.pm$B$K$"$N%a!<%k$rAw$k$H!"$I$3$,LdBj$J$N$G$7$g$&$+(B?
 > 
 > $B6aF#$5$s$O$3$3$,M}2r$G$-$F$$$J$$$@$1$@$H;W$$$^$9!#$3$3$5$($o$+$l(B
 > $B$P!"$"$H$O$I!<$G$b$$!<LdBj$@$H;W$$$^$9!#(B

$B$G$b!"A0ED$5$s$N$4 @ bL@$O!";DG0$J$,$iE*30$l$J$s$G$9!#$"$H!"!V$3$3$5$($o(B
$B$+$l$P!"$"$H$O$I!<$G$b$$!<LdBj$@$H;W$$$^$9!W$H$$$&E@$K$O!";DG0$J$,$iF1(B
$B0U$G$-$^$;$s!#(B

$B;d$,!V$I$3$,LdBj$J$N$G$7$g$&$+(B?$B!W$H$$$C$F$$$k$N$O!"%a!<%k$NFbMF$K$D$$(B
$B$F$8$c$J$$$s$G$9$h!#=q$-J}$,$^$:$+$C$?$N$+$J!#(B

$B$=$b$=$b!"%a!<%k$NFbMF$@$C$FA0ED$5$s!";3K\$5$s$OLdBj$@$H9M$($F$$$k$1$I!"(B
$B?9<c$5$s$O!VIaDL$KF|K\8l$rFI$a$k?M$J$i(B $B!"!X!J(BKansai.pm$B$N @ _N)$K8~$1$F=`(B
$BHw$7$F$$$k!K%a%s%P!<$N3hF0$KNd$d?e$rMa$S$;$kFbMF$G$"$k!Y$H$OFI$^$J$$!W(B
$B$HI=L@$7$F$^$9$h$M!#$3$l$,(BHTML$B%a!<%k$@$C$?$i!"!VIaDL$KF|K\8l$rFI$a$k?M(B
$B$J$i!W$NItJ,$r(B<font size=7>$B$K$7$F!"%V%j%s%/$5$;$F$d$j$?$$$H$3$m$G$9(B:-)

$B;d$N8+2r$O?9<c$5$s$HF1$8$G$9$1$I$M!#:G=i$K;3K\$5$s$+$i7Y9p%a!<%k$r$$$?(B
$B$@$$$?$H$-$K$O!"!V<+0U<12a>j$8$c$M$($+!"$3$$$D!W$H;W$$$^$7$?!"@5D>$JOC(B
$B$r8@$C$A$c$&$H$M!#(B

$B%a!<%k$NFbMF$K$D$$$F$O$3$l0J>e?<F~$j$7$^$;$s!#!V$*$^$($OF|K\8l$,FI$a$J(B
$B$$$N$+!W$H$+!V$*$^$($OF|K\8l$,=q$1$J$$$N$+!W$H$+$$$&!"$*$J$8$_$NE%;E9g(B
$B$K$J$C$F$7$^$&$s$G(B:-)

$B$G!";d$,;3K\$5$s$K @ bL@$7$F$[$7$$$N$O!"!V%a!<%k$r=P$7$F$+$i!XNd$d?e$rMa$S(B
$B$;$k!Y$^$G$K2?$,5/$3$C$?$+!W$J$s$G$9!#(B

$B;d$N=P$7$?%a!<%k$KLdBj$,$"$C$?$H2>Dj$7$^$7$g$&!#2>Dj$G$9$+$i$M!#$"$/$^(B
$B$G$b2>Dj$M(B:-) $B;d$,M}2r$9$k$H$3$m$G$O!"<!$N$h$&$J;~7ONs$G%$%Y%s%H$,H/@8(B
$B$7$^$7$?!#(B

1. $B6aF#$,LdBj$N%a!<%k$r(BTokyo.pm$B$K=P$7$?!#(B

2. Kansai.pm$B @ _N)=`Hw(BML$B$NCf$G!"$=$N%a!<%k$rL\$r$9$k2DG=@-$,$"$k?M$O!"(B
  $B;3K\$5$s!"?9<c$5$s!"A0ED$5$s$G$9!#?9<c$5$s$O$^$C$?$/LdBj$J$$$HI=L@(B
  $B$7$F$$$k$N$G!"Nd$d?e$rMa$S$?$N$O;3K\$5$s!"A0ED$5$s$N(B2$B?M$G$9$M!#(B

3. $B?9<c$5$s$,!"$*$;$C$+$$!"$b$H$$!"A10U$+$i(B:-$B!K;d$N%a!<%k$r(B
  Kansai.pm ML$B$K$[$\A4J8$=$N$^$^$G0zMQ$7$FN.$7$^$7$?!#(B

4. Kansai.pm ML$B$N$[$\A40w$,$=$N%a!<%k$rFI$s$G$7$^$$$^$7$?!#$3$l$G!"$[(B
  $B$\A40w$,Nd$d?e$rMa$S$F$7$^$$$^$7$?!#$5$"BgJQ!#(B

$B$5$"!"$I$3$^$G;d$N @ UG$$J$s$G$7$g$&$+(B?

$B;d$H$7$F$O!"(B2$B$^$G$O;d$N @ UG$$@$H;W$$$^$9$,!"(B4$B$^$G$O;d$N @ UG$$K$5$l$F$O$?(B
$B$^$i$J$$$o$1!#$b$7%a!<%k$NFbMF$KLdBj$,$"$C$?$H$7$F$b!"$=$l$,(B2$B$NCJ3,$G(B
$B;_$^$C$F$$$l$P!"Ho32$O(B2$B?M$G:Q$s$@$o$1$@$7!#(B4$B$K4X$7$F$O!"Mj$_$b$7$J$$$N(B
$B$K(BKansai.pm$B$K%U%#!<%I$7$??M$K @ UG$$,$"$k$C$F;W$&$s$G$9$1$I!"$I$&$G$7$g(B
$B$&(B?

$B$G$b!";3K\$5$s$O!"$I$&$d$i(B4$B$^$G6aF#$N @ UG$$@$H9M$($F$k$i$7$$$s$G$9$h!#(B
$B$G!"$"$"$$$&<ALd$r$7$?$o$1!#(B

$B$"$H!";d$X$N!V%$%(%m!<%+!<%I!W$rH/Aw$7$?$N$,!"(B2$B$N;~E@$J$N$+!"(B4$B$N;~E@$J(B
$B$N$+65$($F$/$@$5$$$M!"$C$F$$$&<ALd$b$7$F$^$9!#(B

$B$^$5$+(B2$B$N;~E@$G$"$N%a!<%k$r=P$9$H$O>o<1E*$K9M$($i$l$J$$$s$@$1$I!":#$^(B
$B$G7A @ .$5$l$??4>Z$G$O!"$=$N2DG=@-$rH]Dj$7$-$l$J$+$C$?$j$7$^$9(B:-)

$B$^$?!"$&$@$&$@=q$$$F$7$^$$$^$7$?$,!"$=$&$$$&$o$1$G!"A0ED$5$s$N @ bL@$OE*(B
$B30$l$J$s$G$9!#$3$s$J$b$s$G$h$m$7$$$G$7$g$&$+!#(B

$B$"$H!"$3$N%a!<%k$K$O%U%)%m!<$7$F$$$?$@$$$F$b9=$$$^$;$s$,!"$=$l$KBP$9$k(B
$B%U%)%m!<$O$$$?$7$^$;$s!JC"$7;3K\$5$s$r=|$/!K!#(B

$B:G8e$K$J$j$^$7$?$,!"%a!<%k$r3Z$7$_$K$*BT$A$7$F$$$^$9$M!";3K\$5$s!#JL$K(B
$B5^$,$J$/$F$b9=$$$^$;$s!#;3K\$5$s$NJ8>O$GEz$r$$$?$@$-$?$$$N$G$9!#!VA0ED(B
$BMM$,%a!<%k$G=q$+$l$?DL$j$N<!Bh$G$9!W$H$+$$$&$N$O%J%7$K$7$F$/$@$5$$$M(B:-)

-- 
$B6aF#(B $B2E @ c(B (Yoshiyuki Kondo)
Email:	cond @ context.co.jp
Web:	http://www.context.co.jp/~cond/Tokyo-pm メーリングリストの案内