[Tokyo.pm] Aplogy.

Yoshiyuki KONDO cond @ context.co.jp
2000年 2月 11日 (金) 01:59:06 CST


$B6aF#$G$9!#(B

kankun @ osa.att.ne.jp writes [at 10 February 2000 17:55 +0900]:
 > $B?9<c$G$9!#(B
 > >     2. 	$BIaDL$KF|K\8l$rFI$a$k?M$J$i!"(B
 > > 
 > > 		$B6aF#$N(BKansai.pm$B$K4X$9$k%a!<%kFI$s$G!"(B
 > > 
 > > 			$B!V!J(BKansai.pm$B$N @ _N)$K8~$1$F=`Hw$7$F$$$k!K%a%s(B
 > > 			$B%P!<$N3hF0$KNd$d?e$rMa$S$;$kFbMF$G$"$k!W(B
 > > 
 > > 	$B$H$OFI$^$J$$!#(B
 > 
 > $B$H8@$$$?$+$C$?$N$G$9!#$9$$$^$;$s!#(B

$B$*Ez$($$$?$@$$$F$"$j$,$H$&$4$6$$$^$9!#(B

# 1$B$@$C$?$i$I$&$7$h$&!"$H;W$C$F%I%-%I%-$7$F$^$7$?(B:-)

Kansai.pm$B$K$O!"0U;VABDL$G$-$k?M$,!">/$J$/$H$b(B1$B?M$$$i$C$7$c$k$3$H$,3NG'(B
$B$G$-$F!"0B?4$7$^$7$?!#$G$O?9<c$5$s$N%a!<%k$N8eH>$KJVEz$7$^$9!#(B

kankun @ osa.att.ne.jp writes [at 10 February 2000 16:34 +0900]:
 > $B;d$,!"@h$[$I$N6aF#$5$s$N%a!<%k$r(BKansai.pm$B=`Hw(BML$B$K!"(B
 > $B$[$\A4J8>!<j$K0zMQ$7$F!V$3$&$$$&Iw$J5?Ld$,$G$k$+$i!"(B
 > web$B$K(B FAQ$B%3!<%J!<$r:n$C$F=q$$$F$*$/$H$$$$$G$9$M!W(B
 > $B$H$$$&OC$r$7$?$N$G$9$,!"$=$N%a!<%k$r;3K\$,8+$F(B
 > $B7Y9p$J$I$H$$$&$3$H$K$J$C$?$h$&$G$9!#(B

$B$J$k$[$I!#7P0^$OM}2r$7$^$7$?!#L5CG$G%a!<%k$rJL$N(BML$B$KN.$9$J!"$J$I$HLnJk(B
$B$J$3$H$O8@$$$^$;$s!#?9<c$5$s$O!"NI$+$l$H;W$C$F$J$5$C$?9T0Y$J$o$1$G$9$7!#(B
$B;d$N$[$&$b!"(BML$B$K=P$7$?%a!<%k$,!"<+J,$,0U?^$7$F$$$J$$?M$?$A$KFI$^$l$k2D(B
$BG=@-$,$"$k!"$H$$$&$3$H$r<:G0$7$F$*$j$^$7$?!#$3$l$+$i$O!"%a!<%k$r$h$j?5(B
$B=E$K=q$/$h$&$K$$$?$7$^$9!#(B

 > $B;3K\K\?M$O(BTokyo.pm$B$K$OF~$C$F$$$J$$$H;W$$$^$9!#(B

$B;3K\$5$s$O$3$3$K2CF~$7$F$$$i$C$7$c$k$h$&$G$9$M!#;3K\$5$s$X$NJVEz$O8e$[(B
$B$IJL%a!<%k$GAw$j$^$9!#(B

 > $B$3$A$i$3$=!"$;$C$+$/$49%0U$G>R2p$7$F$/$@$5$m$&$H$7$F$$$?$H$3$m$K(B
 > $B$3$N$h$&$J$3$H$K$J$C$F$7$^$$!"K\Ev$K?=$7Lu$"$j$^$;$s$G$7$?!#(B

$B$$$$$(!"$3$A$i$3$=LLE]$J$3$H$K0z$-$:$j9~$s$G$7$^$C$F$9$_$^$;$s!#(B

-- 
$B6aF#(B $B2E @ c(B (Yoshiyuki Kondo)
Email:	cond @ context.co.jp
Web:	http://www.context.co.jp/~cond/Tokyo-pm メーリングリストの案内